Neutropenija (smanjen broj neutrofila) uzrok, lečenje, ishrana

neutropenija

Neutropenija nastaje usled smanjene produkcije neutrofila u kostnoj srži ili povećane destrukcije neutrofila. Broj neutrofila varira u odnosu na uzrast. Neutropenija može biti prouzrokovana na nivou mijelopoeze, kongenitalna ili stečena ili može biti sekun­darna, izazvana dejstvom spoljnih činioca na kostnu srž. Povećana sklonost ka infekcijama zavisi od apsolutnog broja neutrofila (ABN). Posle navršenih godinu dana života, ako je ABN 1000 do 1500/mm,3 radi se o blagoj neutropeniji, a kod umerene neutrope- nije ABN je od 500 do 1000/mm3. U teškoj neutropeniji ABN je ispod 500/mm,3 kada postoji značajan rizik od infekcija. Ova pode- la na tri kategorije je korisna radi procene rizika od infekcija.

Virusne infekcije u detinjstvu su najčešći uzok prolazne neutropenije. Hepatitis A i B, influenca, morbili, rubeola, zatim infekcija citomegaloviru- som ili virusom HIV su uzroci neutropenije. U periodu akutne viremije u prvih 24 do 48 sati bolesti nastaje neutropenija koja obično traje do 7 dana.

Bakterijske infekcije kao što su tifus, bruceloza, neonatalna sepsa ili tuberkuloza dovode do mijelosupresije i pojave neutropenije.

Infiltracija kostne srži malignim ćelijama, oštećenje progenitora pri- menom citotoksičnih lekova, radijacija, ekspozicija hemijskim sredstvima (benzen) i stanja malnutricije mogu dovesti do smanjenja broja i funkcije leukocita.

Autoimuna neutropenija se pojavljuje u ranom detinjstvu usled povećane destrukcije neutrofila posredstvom antineutrofilnih antitela. U kostnoj srži je prisutna reaktivna mijeloidna hiperplazija. Ova neutrope­nija nije uvod u autoimunu bolest i prolazna je, a lečenje se sprovodi u zavisnosti od težine simptoma. Autoimuna neutropenija se pojavljuje i u sistemskim bolestima veziva, sistemskom lupusu ili reumatoidnom artri­tisu (Felty sindrom: trijas – reumatoidni artritis, splenomegalija i leuko- penija). Ako je neutropenija udružena sa Coombs-pozitivnom hemoli- znom anemijom i trombocitopenijom, trijas je poznat kao Evansov sin­drom i leči se imunosupresivnom terapijom.

Izoimuna neonatalna neutropenija je prolazno stanje i nastaje usled senzibilizacije imunog sistema majke na fetalne neutrofilne antigene tokom trudnoće. Antitela poreklom od majke IgG klase prolaze kroz placentu i dovode do destrukcije neutrofila. Kožne infekcije su česte, a sepsa je retka. Primena intravenskog imunoglobulina skraćuje trajanje neutropenije.

Hipersplenizam sa povećanom destrukcijom neutrofila nastaje u razli­čitim stanjima (autoimuni hepatitis, ciroza jetre) usled sekvestracije cir- kulišućih neutrofila u slezini.

Urođene neutropenije su retke bolesti koje nastaju usled muta­cija gena koji su značajni u diferencijaciji granulocitne loze.

Teška kongenitalna neutropenija može nastati usled mutacija ELA2 gena koji kodira enzim neutrofilnu elastazu. Kostmannov sindrom je uro­đena neutropenija sa autosomno-recesivnim nasleđivanjem i ABN ma­njim od 200/mm3, a teške, generalizovane infekcije mogu dovesti do ranog letalnog ishoda. Primena susptitucione terapije sa G-CSF je značaj­no izmehila prognozu i kvalitet života kod ovih bolesnika.

Ciklična neutropenija takođe nastaje usled mutacija ELA2 gena i odlikuje se cikličnim smanjenjem ABN svake treće nedelje (između 14 i 36 dana), kada se mogu pojaviti stomatitis, afte, faringitis ili infekcije mekih tkiva (npr.celulitis).

Hronična benigna neutropenija đetinjstva (ABN 500-1000/mm3) predstavlja poremećaj sa blagom ili umerenom neutropenijom čiji je uzrok nepoznat, a teške infekcije su retke.

Shwachmann-Diamond sindrom je retko nasledno oboljenje koje se odlikuje insuficijencijom egzokrinog pankreasa, neutropenijom i prome- nama na skeletu, što je praćeno i pojavom infekcija.